Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030

Đăng ngày 26 - 04 - 2022
Lượt xem: 19
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1351/VPUB-KTTH ngày 18/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 18/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030,

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030, Cụ thể nội dung Chiến lược như sau:

Mục tiêu của Chiến lược là tổ chức huy động vốn vay đáp ứng nhu cầu của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ với chi phí vay hợp lý, phù hợp với mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ ở mức an toàn, kiểm soát đối với nợ nước ngoài, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước; gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

1.Về quan điểm:

Trong công tác quản lý nợ công luôn bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ, việc xây dựng và thực hiện Chiến lược nợ công giai đoạn 2021 - 2030 gắn với sáu quan điểm chủ đạo sau:

- Công tác quản lý nợ công luôn bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ, vay nợ phải đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Trong bối cảnh tình hình mới nhiều khó khăn, thách thức, nợ công tiếp tục là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Trong huy động tiếp tục thực hiện nguyên tắc nguồn vay trong nước là cơ bản, quyết định, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với nguồn vay nước ngoài là quan trọng.

- Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa kế hoạch tài chính với kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vay trả nợ công. Nguồn lực nợ công cần tập trung vào bù đắp bội chi ngân sách nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vay theo nhu cầu sử dụng vốn.

- Quản lý nợ công chặt chẽ là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị sử dụng vốn; nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn vay, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, vai trò chủ động của ngân sách địa phương.

- Việc huy động vốn phải tính toán kỹ lưỡng trong khả năng trả nợ của từng cấp ngân sách, từng đối tượng vay vốn. Bố trí thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không

để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến các cam kết của Chính phủ và hệ số tín nhiệm quốc gia.

- Phát triển các kênh huy động vốn đi đôi với tái cơ cấu danh mục nợ để tăng tính bền vững.

- Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nợ công; đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp về sử dụng vốn vay và trả nợ công.

2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể Chiến lược đặt ra trong giai đoạn 2021 – 2025 là kiểm soát chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt. Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Để thực hiện được các mục tiêu đã nêu, Chiến lược nợ công đến năm 2030 đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: trước hết là hoàn thiện thể chế chính sách và công cụ quản lý nợ, thực hiện các công cụ, biện pháp quản lý nợ hiện đại và thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nợ hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch về huy động, quản lý và sử dụng nợ công, nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia, đồng thời phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn trong nước. Kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước từ các hoạt động bảo lãnh Chính phủ, cho vay lại vốn vay nước ngoài. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nợ công; đổi mới phương thức quản lý nợ công trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tiệm cận mô hình quản lý nợ tiên tiến của quốc tế. Ngoài ra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn vay công. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống giám sát nội bộ, khung kiểm soát rủi ro và hoạt động kiểm toán nội bộ.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1 Các giai đoạn thực hiện Chiến lược:

Chiến lược nợ công giai đoạn 2021 - 2030 được thực hiện theo 2 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: triển khai thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia, Kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm 2021-2025 theo các Nghị quyết của Quốc hội; xây dựng và thực hiện các chương trình quản lý nợ công 3 năm gối đầu và kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm;

- Giai đoạn 2: xây dựng và thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia, Kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm 2026-2030; các chương trình quản lý nợ công 3 năm gối đầu và kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm.

4.2 Nguồn lực thực hiện Chiến lược:

Kinh phí xây dựng và triển khai các nội dung của đề án Chiến lược nợ công được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4.3 Trách nhiệm tổ chức, thực hiện Chiến lược:

a) Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược nợ công; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung Chiến lược nợ công theo từng giai đoạn.

- Hướng dẫn và theo dõi tình hình vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện Chiến lược nợ công; tổng hợp báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, trường hợp có biến động, rủi ro lớn, Sở Tài chính kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bao gồm nguồn vốn vay nợ công cho đầu tư phát triển để tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nợ công.

(Gửi kèm Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030)


QD-460.pdf

Tin liên quan

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

9 người đang online
°