Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đăng ngày 26 - 04 - 2022
Lượt xem: 26
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1324/VPUB-KTTH ngày 14/4/2022 về việc triển khai Thông tư của Bộ Tài chính. Ngày 20/4/2022, Sở Tài chính có ban hành văn bản số 1213/STC-NS về việc triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 20/5/2022.

 

Sở Tài chính triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định, trong đó cần lưu ý điều khoản chuyển tiếp của các Thông tư của Bộ Tài chính và Nghị định của Chính phủ được quy định tại Điều 24 của Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Thông tư này hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (sau đây gọi chung là viện trợ) thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN), bao gồm:

a) Viện trợ hỗ trợ ngân sách cho ngân sách trung ương hoặc cho ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là ngân sách cấp tỉnh).

b) Viện trợ độc lập hoặc viện trợ kèm theo khoản vay cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương (bao gồm cả nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh), hoặc viện trợ trực tiếp cho chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh.

c) Viện trợ phi dự án để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, bao gồm cả chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp tỉnh, hoặc trực tiếp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh.

2. Đối với các khoản chi do nhà tài trợ trực tiếp chi không có đủ hồ sơ, chứng từ để hạch toán NSNN và hạch toán tại đơn vị thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Nội dụng cụ thể về đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý, trách nhiệm của chủ đầu tư và dự toán thu chi của nguồn vốn viện trợ được quy định cụ thể tại Thông tư.

(Đính kèm Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


23-btc.signed.pdf

Tin liên quan

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)(10/05/2022 5:18 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

7 người đang online
°