Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023

Đăng ngày 17 - 06 - 2022
Lượt xem: 14
100%

Ngày 03/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1912/TCT-DT xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025. Theo đó, những lưu ý khi xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023 như sau:

 

- Đối với nguồn thu từ năng lực sản xuất mới, thuế nhà thầu và các dự án hết thời gian miễn, giảm thuế TNDN, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam: Dự kiến đầy đủ nguồn thu ngân sách từ thuế nhà thầu đối với các dự án đầu tư mới triển khai trên địa bàn và dự kiến nguồn thu mới phát sinh đối với những dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh bắt đầu từ năm 2023; thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; các khoản tăng thu thuế TNDN do hết thời hạn ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN;...

- Về các khoản thu liên quan đến nhà, đất và thu khác ngân sách:  Cần bám sát kế hoạch giao quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; dự báo sự phát triển của thị trường bất động sản; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tại địa phương (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường) để xác định số thu từ nhà, đất, thu khác ngân sách sát, đúng với khả năng phát sinh nguồn thu trên địa bàn.

 

- Thu cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Rà soát, dự kiến đầy đủ khoản thu cổ tức và lợi nhuận được chia theo từng doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

 

 

          Chi tiết xem thêm tại Công văn 1912/TCT-DT ngày 03/6/2022.

Tin liên quan

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

6 người đang online
°