Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
Lượt xem: 17
100%

Ngày 16/6/2022, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2022/TT-BTC, quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.

 

 Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định (sau đây gọi là tài sản hạ tầng giao thông đường bộ) do Nhà nước đầu tư, quản lý để thực hiện kế toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; thực hiện báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định pháp luật.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2022. Bãi bỏ Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ.

            - Về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

            - Về Bảng giá tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng để xác định nguyên giá tài sản quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 của Thông tư được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

            - Về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn của tải sản hạ tầng giao thông đường bộ được áp dụng để xác định giá trị còn lại của tài sản quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 điều 8 Thông tư được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

          (Đính kèm Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tin liên quan

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

Về việc triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ tài chính.(16/06/2022 9:33 SA)

9 người đang online
°