Về việc triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
Lượt xem: 47
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số: 2784/VPUB-KTTH ngày 20/7/2022 và 2809/VPUB-KTTH ngày 21/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện và xử lý các văn bản liên quan lĩnh vực ngành tài chính; Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Căn cứ Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;

 

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư s 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 ca Bộ trưởng B Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng B Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 ca Bộ trưởng B Tài chính Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

           Các Thông tư này có đăng trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính và cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính Ninh Thuận, đề nghị Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm nghiên cứu và triển khai thực hiện.


43_2022_TT-BTC.pdf | 42_2022_TT-BTC.pdf

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng...(04/08/2022 2:06 CH)

Công bố Quyết định thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu...(25/07/2022 7:19 SA)

MISA tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại tỉnh Ninh Thuận(21/07/2022 4:41 CH)

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công(13/07/2022 7:39 SA)

Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(13/07/2022 7:48 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng...(04/08/2022 2:06 CH)

Công bố Quyết định thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu khám chữa bệnh và các nguồn thu...(25/07/2022 7:19 SA)

MISA tổ chức Hội thảo: “Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính” tại tỉnh Ninh Thuận(21/07/2022 4:41 CH)

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công(13/07/2022 7:39 SA)

Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(13/07/2022 7:48 SA)

21 người đang online
°