Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

 

 Theo đó, Định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã được Bộ Tài chính quy định lại cho phù hợp với thực tế hiện nay. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được quy định tại thông tư này và tại các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

           Nội dung cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          (Đính kèm Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


42_2022_TT-BTC.pdf

Tin liên quan

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá(09/08/2022 2:50 CH)

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.(08/08/2022 2:08 CH)

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính(05/08/2022 7:18 SA)

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025.(25/07/2022 2:39 CH)

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(22/07/2022 11:25 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá(09/08/2022 2:50 CH)

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.(08/08/2022 2:08 CH)

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính(05/08/2022 7:18 SA)

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025.(25/07/2022 2:39 CH)

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(22/07/2022 11:25 SA)

12 người đang online
°