Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
Lượt xem: 28
100%

Ngày 19/7/2022, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

 

 Thông tư này hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2021/NĐ-CP).

          Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế và Luật Thỏa thuận quốc tế.

          Đối với kinh phí chi cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế năm 2022, các địa phương chủ động bố trí, sắp xếp trong dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao năm 2022 để thực hiện..

           Nội dung và mức chi cụ thể xem chi tiết tại Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022. Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

          (Đính kèm Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


43_2022_TT-BTC.pdf

Tin liên quan

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá(09/08/2022 2:50 CH)

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.(08/08/2022 2:08 CH)

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính(05/08/2022 7:18 SA)

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025.(25/07/2022 2:39 CH)

Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (22/07/2022 11:24 SA)

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá(09/08/2022 2:50 CH)

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.(08/08/2022 2:08 CH)

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính(05/08/2022 7:18 SA)

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2023-2025.(25/07/2022 2:39 CH)

Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (22/07/2022 11:24 SA)

11 người đang online
°