Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022

Đăng ngày 28 - 09 - 2022
Lượt xem: 143
100%

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

 

Theo đó,  Bộ Tài chính quy định về thời hạn khai, nộp vào ngân sách nhà nước đối với 07 khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

* Tiền thu từ bán đấu giá công khai ra công chúng:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ bán cổ phần theo quy định.

* Tiền thu từ bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ bán cổ phần theo quy định.

* Tiền thu từ bảo lãnh phát hành:

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua bán cổ phần theo hợp đồng bảo lãnh, tổ chức bảo lãnh phát hành có trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ bán cổ phần theo quy định.

* Tiền thu từ bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư, bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn, người lao động và người quản lý doanh nghiệp:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập khai, nộp tiền thu từ bán cổ phần vào ngân sách nhà nước theo quy định.

* Tiền thu từ bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức dựng số:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, tổ chức quản lý sổ lệnh có trách nhiệm khai, nộp số tiền thu từ bán cổ phần theo quy định.

* Tiền thu từ cổ phần hóa tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần:

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa có trách nhiệm tự xác định số tiền thu từ cổ phần hóa phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa có trách nhiệm khai, nộp khoản chênh lệch tăng thêm so với số đã nộp (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

* Các khoản thu khác:

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm khai, nộp toàn bộ số dư dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng (đối với các hợp đồng đã ký, thời gian bảo hành còn hiệu lực sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) không chi hết vào ngân sách nhà nước quy định.

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản, DATC có trách nhiệm khai, nộp các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước quy định.

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thu hồi được nợ, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông quy định.

 

Xem chi tiết nội dung thời hạn khai nộp khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tại: Khoản 1 Điều 7 Thông tư 57/2022/TT-BTC.

 

Thông tư 57/2022/TT-BTC có hiệu từ ngày 31/10/2022.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để mua sắm nhằm duy trì...(30/11/2022 7:48 SA)

Tham dự Lễ Phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn(28/11/2022 4:44 CH)

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn...(28/11/2022 2:12 CH)

Triển khai thực hiện việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu chi quản lý dự án sử dụng vốn...(17/11/2022 10:52 SA)

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công...(16/11/2022 8:50 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để mua sắm nhằm duy trì...(30/11/2022 7:48 SA)

Tham dự Lễ Phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn(28/11/2022 4:44 CH)

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn...(28/11/2022 2:12 CH)

Triển khai thực hiện việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán thu chi quản lý dự án sử dụng vốn...(17/11/2022 10:52 SA)

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công...(16/11/2022 8:50 SA)

74 người đang online
°