Chương trình tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương.

Đăng ngày 07 - 08 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông tư số 142/2015/TT -BTC ngày 04/9/2015 và công văn 972/BTC-QLG ngày 24/01/2018; Sở Tài chính đã xây dựng Đề cương Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Ninh Thuận, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành Quy chế xây dựng, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

          Nhằm hỗ trợ các Sở, ban ngành và địa phương, doanh nghiệp vận hành, khai thác cập nhật sử dụng hiệu quả phần mềm theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.

         Sở Tài chính phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT triển khai quán triệt nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh (lần 2).

         Tại buổi tâp huấn Sở Tài chính triển khai trách nhiệm của các cơ quan, địa phương và hướng dẫn sử dụng các chức năng của CSDL về giá trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT hướng dẫn chi tiết , cách thức nhập liệu, sử dụng câp nhật, khai thác thông tin phục vụ trong quá trình công tác.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

30 người đang online
°