Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 99
100%

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, vào lúc 14h00 giờ ngày 01/8/2023, Sở Tài chính đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 như sau:

 

Đồng chí Giám đốc Sở đánh giá công việc đã thực hiện như sau:

Trong tháng 7/2023, các phòng hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, không có văn bản trễ hạn, đáp ứng được yêu cầu của cấp trên với 1 số nội dung cụ thể như sau: tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình vay và trả nợ chính quyền địa phương; vay lại ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023; Thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của các huyện, thành phố; báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận; Cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án Muối Quán Thẻ theo đề cương cho Ủỷ ban kiểm tra trung ương; ...  

Tuy nhiên, các phòng vẫn chưa hoàn thành một số việc theo quy định của Giám đốc Sở được giao tại Thông báo số 2505/TB-STC ngày 05/7/2023, cụ thể: Tham mưu văn bản triển khai các Nghị quyết được giao sau khi có Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2023; tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty Minh Hoàng Anh; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành tài chính, khẩn trương tham mưu, mời các đơn vị trong ngành tài chính họp bàn việc tổ chức Hội thao ngành tài chính;....

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

Phòng Quản lý ngân sách: Khẩn trương hoàn thành xong xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán còn lại (Báo Ninh Thuận, Trường Chính trị và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh). Xác định trách nhiệm của chuyên viên đối với việc chậm trễ quyết toán, báo cáo Giám đốc Sở; Khẩn trương tham mưu quyết toán kinh phí diễn tập phòng thủ cấp tỉnh; tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí diễn tập cho địa phương; Khẩn trương tham mưu văn bản triển khai các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023; Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2023 gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định; Khẩn trương tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh năm 2022 theo đúng thời gian quy định; Tổng hợp, lập dự toán thu chi ngân sách năm 2024, Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2024 - 2026 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi gửi Bộ Tài chính; Kiểm toán nhà nước;

 

Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính đầu tư: Tiếp tục triển khai bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch; Đối với việc mua sắm tài sản tập trung năm 2023: Rà soát chặt chẽ thủ tục, quy định để sớm tham mưu thực hiện đấu thầu qua mạng; Đối với cơ sở dữ liệu giá: Triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu giá, theo dõi tình hình nhập liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan, đến thời gian nhập dữ liệu mà không nhập, cuối tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đối với các cơ quan, đơn vị chưa có tài khoản, rà soát cấp bổ sung; Tham mưu thực hiện bước lựa chọn nhà thầu tư vấn; Có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố thành lập tổ điều tra khảo sát thu thập thông tin giá đất tại địa phương để có thông tin cung cấp cho đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023; Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sắp xếp điều chuyển các cơ sở nhà đất của các huyện, thành phố để điều chuyển sang ngành Công an quản lý, sử dụng; Khẩn trương rà soát lại quy trình khấu trừ vào tiền thuê đất để giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Linh Đỗ. Nếu cần thiết tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung để báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở hướng xử lý trước khi tổ chức cuộc họp; Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

Thanh tra Sở: Hoàn thành Kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; Tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm 2023 theo kế hoạch (Đề nghị thanh tra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thật chặt chẽ); theo dõi, kiểm tra thực hiện các kết luận sau thanh tra; Khẩn trương tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty Minh Hoàng Anh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân theo định kỳ;

 Văn phòng Sở: Tập trung, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành tài chính, khẩn trương tham mưu triển khai tổ chức Hội thao ngành tài chính trong tháng 8/2023; Tiếp tục theo dõi, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ của 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn và Tân Tiến; Theo dõi việc sắp xếp tài liệu, hồ sơ lưu trữ cơ quan; Rà soát, đề xuất đối với tài liệu, hồ sơ lưu trữ còn tồn của năm 2009 trở về trước và hồ sơ đang bị ẩm, mốc; Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để tham mưu tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng quản lý ngân sách; Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

94 người đang online
°