Hướng dẫn về lệ phí chuyển đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 34
100%

Ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8006/BTC-NSNN hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

 

Theo đó, đối với nội dung hướng dẫn thực hiện quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Luật Phí và lệ phí đã quy định cụ thể thẩm quyền ban hành, thẩm quyền quy định việc miễn, giảm các loại phí, lệ phí (có loại thuộc thẩm quyền của trung ương, có loại thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

- Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính: Tại các Thông tư thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính hiện hành đã có quy định về việc miễn phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp nhà nước thay đổi địa giới hành chính. Cụ thể:

+ Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp”.

+ Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân quy định: 

“1. Các trường hợp miễn lệ phí 

a) Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính”.

- Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương:

Các khoản lệ phí khác (lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

64 người đang online
°