Bổ sung 03 nước áp dụng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
Lượt xem: 30
100%

Ngày 07/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 -2027.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9 năm 2023.

Bổ sung 03 nước áp dụng Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2019; có hiệu lực với Ma-lay-xi-a từ ngày 29/11/2022; có hiệu lực với Cộng hòa Chi Lê từ ngày 21/02/2023; có hiệu lực với Bru-nây Đa-rút-xa-lam từ ngày 12/7/2023; Chính phủ bổ sung vào Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi:

(1) Thuế suất áp dụng cho Ma-lay-xi-a giai đoạn 2022 - 2027 quy định tại Phụ lục I:

- Từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(II)”.

- Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 tại cột có ký hiệu “(III)”.

- Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

- Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 tại cột có ký hiệu “(V)”.

- Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 tại cột có ký hiệu “(VI)”.

- Từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2027 tại cột có ký hiệu “(VII)”.

(2) Thuế suất áp dụng cho Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2023 - 2027 quy định tại Phụ lục I:

- Từ ngày 21/02/2023 đến ngày 31/12/2023 tại cột có ký hiệu “(III)”.

- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

- Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 tại cột có ký hiệu “(V)”.

- Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026 tại cột có ký hiệu “(VI)”.

- Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027 tại cột có ký hiệu “(VII)”.

(3) Thuế suất áp dụng cho Bru-nây Đa-rút-xa-lam giai đoạn 2023 - 2027 quy định tại Phụ lục I:

- Từ ngày 12/7/2023 đến ngày 31/12/2023 tại cột có ký hiệu “(III)”.

- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

- Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 tại cột có ký hiệu “(V)”.

- Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026 tại cột có ký hiệu “(VI)”.

- Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027 tại cột có ký hiệu “(VII)”.

Xem thêm tại Nghị định 68/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/9/2023.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

86 người đang online
°