Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/QĐ 07/01/2022 Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận
158/TTr-UBND; 159/TTr-UBND 21/12/2019 Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
11/QĐ-UBND 11/01/2019 Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019
1 
36 người đang online
°