BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017; Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài chính thực hiện công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Chi tiết File đính kèm: 2019_07_15(15.07.2019_16h30p13)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: phubieukemtheotinhhinhns6thang2019dangweb.xlsx

NĐD-VP