Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Chi tiết File đính kèm: QDUB 16_signed.pdf

NĐD-VP