Kết luận thanh tra Về việc thanh tra nguồn kinh phí ngân sách, nguồn khám chữa bệnh và các nguồn thu khác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2017,2018

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP