Kết luận thanh tra về việc thanh tra các nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và thu khác tại bệnh viện Y dược cổ truyền năm 2017,2018

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP