Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP