Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP