Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pinăng Tắc, Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận trong 02 năm (2017 và 2018)

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP