Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu học phí và các nguồn thu khác tại Trường THPT Ninh Hải

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP