Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tại Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

NĐD-VP