Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Ninh Thuận:baocaotaichinhnam2019congtycpcongtrinhdothininhthuan.pdf

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Ninh Thuận:
 baocaotaichinhnam2019congtycpcongtrinhdothininhthuan.pdf 

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận:
doc04357520200609152256_merged.pdf

NĐD-VP