Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng

1. Sở Tài chính: , ,,,,830KHSTC.pdf2070KHSTC.pdf2996bcstc.pdf368khdu.pdf391khdu.pdf 93QDSTC.pdfBQL cac khu cong nghiep tinh.pdfBenh vien lao va Benh phoi.pdfBenh vien Y duoc co truyen.pdfChi cuc QLCL NLS TS.pdfHoi LHPN tinh.pdfUBND xa Loi Hai.pdfTruong PTDTNT PinangTac.pdf 3604STCQLNS.pdf3704STCQLNS.pdf 399QDUBND.pdf405QDUBND.pdfQC370.pdf 91QDSTC.pdf1160QDUBND.pdf1391STCQLGCSDT.pdf Nam 2019.pdf , ,,,3623TBSTC.pdf421QDUBND.pdf84QDSTC.pdf3449TBHDTT.pdf ,, , , 927STCQLNS.pdf1966BCSTC.pdf ,,,,72_2019_UBND.pdf21_2019_UBND.pdf39_2019_UBND.pdf34_2019_UBND.pdf ,,, 1.9. Chuyển đổi vị trí công tác: 481STCVP.pdf3506TBSTC.pdf ,,,2975BC-STC-nam 2019.pdf 21qdstc.pdf2545stcvp.pdf347khstc.pdf88qdubnd.pdf 3009bcstc.pdf3052khstc.pdf Quy che chi tieu noi bo 2019.pdf ,  File đính kèm báo cáo của các Sở ngành, ubnd huyện & thành phố:  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 12_QD-SXD.pdf2325_QD-SXD.pdf 4. Sở Y tế: Quy che chi tieu noi bo nam 2019_Đài PT-TH.pdf 6. UBND Huyện Bác Ái: ,654.pdfQC của TTra.pdfQC của VPCUCQ.pdf 8. UBND Huyện Ninh Phước: , ,  , , , , , , , Quy che chi tieu noi bo So GDDT nam 2019.pdf 11. UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 

NĐD-VP