Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch (bổ sung) các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2019-2025

Thực hiện Kế hoạch số 728/KH-STC ngày 11//2021 của Sở Tài chính về công tác quy hoạch (bổ sung) vào 

Chi tiết File đính kèm: 20210329174656(29.03.2021_16h47p19)_signed.pdf

NĐD-VP