Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)

1. Ban Dân Tộc (2 File)

2. Ban XDNL và TH các DA ODA ngành nước (2 File)

3. BQL cac KCN (1 File)

4. BQLDA DTXD cac cong trinh dan dung va cong nghiep (2 File) 

5. BQLDA DTXD cac cong trinh giao thong (2 File)

6. BQLDA DTXD cac cong trinh NN&PTNT (2 File)

7. Dai PTTH (1 File)

8. So cong thuong (1 File)

9. So GDDT ( 2 File .DOC)

10. So GTVT ( 2 File)

11. So KHCN (2 File)

12. So KHDT (2 File)

13. So LDTBXH (3 File)

14. So NNPTNT (1 File)

15. So Noi vu (2 File)

16. So TNMT (4 File)

17. So TTTT (2 File)

18. So tu phap (3 File)

19. So VHTTDL (2 File)

20. So Xay dung (4 File)

21. So Y te (2 File)

22. Truong cao dang nghe (2 File)

23. VPUBND tỉnh (3 File)

24. Vuon Quoc gia Nui chua (1 File)