Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)

1. UBND Huyện Bác Ái (1 File)

2. UBND Huyện Ninh Hải (0 File)

3. UBND Huyện Ninh Phước (3 File)

4. UBND Huyện Ninh Sơn (2 File)

5. UBND Huyện Thuận Bắc (3 File)

6. UBND Huyện Thuận Nam (1 File)

7. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm (1 File)