Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận