Về việc điều chuyển 12 cơ sở nhà đất của UBND huyện Bác Ái theo phương án sắp xếp tại Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 và Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh