Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Đăng ngày 09 - 08 - 2017
Lượt xem: 132
100%

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

2. Hoc tap Nghi quyet Trung uong 5.jpg

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

Kế hoạch số 58-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương khẳng định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình và kế hoạch hành động, các điều kiện đảm bảo để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Bên cạnh đó, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan Trung ương; Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn. Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; Kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Chương trình hành động của cấp ủy phải đảm bảo định hướng của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. cấp ủy phải tổ chức thảo luận, thông qua chương trình hành động tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

Ngoài việc nêu rõ các đối tượng, thời gian, phương thức học tập, quán triệt; Tài liệu và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và bản thu hoạch, Kế hoạch số 58-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cũng nêu rõ những nội dung học tập, quán triệt. Theo đó, sẽ tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (số 10, số 11 và số 12 ngày 03/6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đối với công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phuơng tiện thông tin đại chúng, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời. Sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

Cổng TT-BTC

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025(05/07/2022 8:36 SA)

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(05/07/2022 1:55 CH)

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì Văn Minh đô...(28/06/2022 2:37 CH)

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh...(30/05/2022 2:56 CH)

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022(28/04/2022 9:48 SA)

7 người đang online
°