• Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sở Tài chính có Văn bản số 370/STC-GCSĐT ngày 09/02/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh, các chủ đầu tư (ban quản lý dự án) và các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành. Kết quả tổng hợp gửi Bộ Tài chính như sau:

  • Ngày 02/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

  • Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán năm 2023;

  • Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Tài chính vừa tăng cường công tác phòng chống dịch, vừa tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu đề ra. Báo cáo 7 tháng đầu năm của Bộ Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, trong đó ưu tiên ngân sách cho đầu tư phòng chống dịch bệnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Ưu tiên chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch

  • Chính sách thu lệ phí trước bạ (LPTB) được thực theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) ngày 10/10/2016 của Chính phủ, đến nay sau 5 năm thực hiện, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chính sách thu LPTB tại Nghị định 140, đồng thời nghiên cứu để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về LPTB. Ngày 6/8, Bộ Tài chính có công văn số 8836/BTC-CST gửi các cơ quan Bộ, Ngành và tổ chức có liên quan để lấy ý kiến về dự án Nghị định.

  • Ngày 06/8, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  • Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 45-HD/ĐUK ngày 23/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Hướng dẫn số 199-HD/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Ngày 03/7/2022, Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội nhằm đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022; qua đó, rút ra những hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

  • Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 45-HD/ĐUK ngày 23/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Hướng dẫn số 199-HD/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Chiều ngày 02/7/2022, Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025; nhằm đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022; qua đó, rút ra những hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025

  • Sáng ngày 26/6/2022 Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Lễ Ra Quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “ Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì văn mình đô thị” năm 2022 tại Bờ kè Đông Hải thuộc UBND phường Đông Hải, TP. PR-TC do Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

7 người đang online
°