Lịch sử hình thành

100%

Lịch sử hình thành 
Lịch sử hình thành Sở Tài chính Ninh Thuận:
Trong giai đoạn 2011-2020: Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận; các Quyết định phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.
- Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý ngân sách, phòng Quản lý Tài chính doanh nghiệp, phòng Tài chính Đầu tư, phòng Quản lý Giá và công sản và phòng Tài chính hành chính sự nghiệp. Các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 68/QĐ-STC ngày 18/7/2016 của Giám đốc Sở Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận. Cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở Tài chính đều có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc Sở.
- Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý ngân sách và phòng Quản lý Giá công sản và Tài chính Đầu tư. Các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 59/QĐ-STC ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận. Cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở Tài chính đều có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc Sở.

90 người đang online
°