Đơn vị trực thuộc

100%

STT

Họ và tên

Địa chỉ email

Chức vụ

I

 Lãnh đạo Sở

 

 

1

Nguyễn Văn Nhựt

nvannhut@ninhthuan.gov.vn

Giám đốc

2

Hồ Trọng Luật

luatht@ninhthuan.gov.vn

Phó giám đốc

 

     

II

Văn phòng Sở

   

1

Trần Thị Phước Tuyền

tuyenttpstc@ninhthuan.gov.vn

Chánh Văn phòng

2

Huỳnh Trà Phương Thanh

thanhhtpstc@ninhthuan.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

3

Lê Thị Huyền Linh

linhltstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

4

Văn Thị Lệ Thủy 

thuyvtlstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Bích Lĩnh

linhntbstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Ngân Hà

hantnstc@ninhthuan.gov.vn

Kế toán

7

Nguyễn Thị Phương Thảo

thaontpstc@ninhthuan.gov.vn

Văn thư

8

Nguyễn Đình Dương

duongndstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

III

Phòng Quản lý Ngân sách

   

1

Hồ Tấn Hồng Hà

hahthstc@ninhthuan.gov.vn

P.Trưởng phòng phụ trách

2

Hán Thị Hồng Ngân

nganhthstc@ninhthuan.gov.vn

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Chung

chungntstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

4

Phan Thị Bích Ngà

ngaptbstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

5

Lê thị Diên

dienltstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

6

Nguyễn Duy Diễm Trang

trangnddstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

7

Cao Thị Thanh Loan

loancttstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

8

Nguyễn Quốc Trình

trinhnq@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

9

Cổ Nguyễn Minh Toàn

toancnmstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

10

Trần Ngọc Trâm

tramtnstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

IV

Phòng Giá Công sản & Tài chính Đầu tư

   

1

Lê Văn Hải

hailvtstc@ninhthuan.gov.vn

Trưởng phòng


2
 

Đinh Văn Thạch
 
 
thachdvstc@ninhthuan.gov.vn

P.Trưởng phòng

3
 
 
Trần Thạch Vũ

vuttstc@ninhthuan.gov.vn
 
P.Trưởng phòng
 
4

Đặng Quang Huy
 
 
huydqstc@ninhthuan.gov.vn
 
Chuyên viên

5

Vương Đại Hùng

hungvdstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

6

Trần Văn Duy

duytvstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

7

Phan Minh Ngân

nganpmstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

8

Võ Ngọc Bảo Trân

tranvnbstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

9

Lê Thị Hồng

hongltstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

10

Đinh Thị Thanh Hải

haidttstc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

11

Hồ Uyên Sương

suonghustc@ninhthuan.gov.vn

Chuyên viên

V

Thanh tra Sở

 

 

1

Trần Thị Phương

phuongttstc@ninhthuan.gov.vn

Chánh Thanh tra

2

Hồ Thị Diễm Loan

loanhtdstc@ninhthuan.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

3

Trần Triển Tín

tinttstc@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra viên

4

Phan Ngọc Hoàng Tuyên

pnhtstc@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra viên

5

Trần Tiểu Giang

giangttstc@ninhthuan.gov.vn

Thanh tra viên

IX

Hộp thư điện tử chung Sở Tài chính

sotc@ninhthuan.gov.vn

Hộp thư cơ quan

Công khai danh bạ Email của Cán bộ - Công chức Sở Tài chính 
 

25 người đang online
°