Danh bạ điện thoại

100%

1. Lãnh Đạo Sở

Nguyễn Văn Nhựt

: Giám đốc Sở

Điện thoại

: (0259) 3501970 - 091.370.8324

Email

nvannhut@ninhthuan.gov.vn

Hồ Trọng Luật

: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

: (0259) 3551668 - 091.369.6668

Email

luatht@ninhthuan.gov.vn

Nguyễn Hùng

: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

091.852.0555

Email

nguyenhungub@ninhthuan.gov.vn

Đoàn Văn Hùng

Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

091.817.8722

Email

: vanhung.ns@ninhthuan.gov.vn

2. Văn Phòng Sở

 

 

Huỳnh Trà Phương Thanh

: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại 

: (0259) 3825128 - 097.470.7239

Email

thanhhtpstc@ninhthuan.gov.vn

3. Phòng Quản lý Ngân sách  

Hồ Tấn Hồng Hà

:Trưởng phòng

Điện thoại 

: (0259) 3822 432 - 098.768.5179

Email

hahthstc@ninhthuan.gov.vn

Hán Thị Hồng Ngân

: Phó Trưởng phòng

Điện Thoại

: (0259) 3822 695 - 097.756.4825

Email

nganhthstc@ninhthuan.gov.vn

4. Hỗ Trợ Tabmis - Văn phòng Sở

Nguyễn Đình Dương

 

Điện thoại

: (0259) 3834 656

Email

duongndstc@ninhthuan.gov.vn

5. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính Đầu tư

Đinh Văn Thạch

: Phó Trưởng phòng

Điện thoại

: (0259) 3825 131 - 091.906.2878

Email

thachdvstc@ninhthuan.gov.vn

Trần Thạch Vũ

: Phó Trưởng phòng

Điện thoại

: (0259) 3825 131 - 093.9803.137

Email

vuttstc@ninhthuan.gov.vn

6. Thanh tra Tài chính

Hồ Thị Diễm Loan

: Phó Chánh Thanh Tra

Điện thoại

: (0259) 3830 314 - 094.545.0174

Email

loanhtdstc@ninhthuan.gov.vn

 

61 người đang online
°