Ban Giám đốc sở

100%

Ban Giám đốc sở

 

NGUYỄN VĂN NHỰT

Giám đốc Sở

 

ĐOÀN VĂN HÙNG

Phó Giám đốc Sở

 

 

HỒ TRỌNG LUẬT

Phó Giám đốc Sở

 

 

NGUYỄN HÙNG

Phó Giám đốc Sở

 

 

II. Phân công nhiệm vụ:

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc

a) Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cơ quan; quản lý điều hành ngân sách nhà nước; ký quyết định thanh tra và kết luận thanh tra;

c) Trực tiếp phụ trách : Phòng Quản lý Ngân sách;

d) Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh; Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công;

đ) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Ông Hồ Trọng Luật - Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: hoạt động quản lý giá, quản lý công sản;

 b) Trực tiếp phụ trách: Trực tiếp điều hành hoạt động Phòng Quản lý Giá-Công sản và Tài chính đầu tư (trừ lĩnh vực tài chính đầu tư);

c) Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; thành viên Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Giá đất cụ thể của tỉnh; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc Sở;

d) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Nguyễn Hùng - Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác pháp chế; công tác thanh tra tài chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh và của cơ quan; hành chính quản trị của cơ quan, công tác cải cách hành chính của tỉnh giao cho Sở Tài chính phụ trách (cải cách tài chính công) và công tác cải cách hành chính của cơ quan; công nghệ thông tin, ISO; công tác tài chính doanh nghiệp, kinh tế tập thể; Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập; theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra và kiểm toán nhà nước;     

b) Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở; trực tiếp điều hành hoạt động Văn phòng Sở;

c) Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới Doanh nghiệp tỉnh; thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách; thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở;

d) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Ông Đoàn Văn Hùng - Phó Giám đốc:

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: hoạt động quản lý tài chính đầu tư (công tác giải ngân vốn đầu tư công); quyết toán các dự án hoàn thành và các hoạt động khác về tài chính đầu tư; theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp của 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; ngân sách khối Đảng và Đoàn thể;

b) Trực tiếp phụ trách: Trực tiếp điều hành hoạt động Phòng Quản lý GiáCông sản và Tài chính đầu tư (trừ lĩnh vực quản lý Giá, Công sản);

c) Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: thành viên Ban Chỉ đạo 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; Tổ trưởng Tổ quyết toán các Dự án hoàn thành; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc Sở;

d) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Hải và Thuận Bắc;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3 người đang online
°