Ban Giám đốc sở

100%

Ban Giám đốc sở 

 I. Ban Giám Đốc

   

NGUYỄN VĂN NHỰT

  Giám đốc Sở

HỒ TRỌNG LUẬT
Phó Giám đốc Sở

 

II. Phân công nhiệm vụ:

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc

  a) Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện hoạt động của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

  b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cơ quan; quản lý điều hành về hoạt động thu-chi ngân sách nhà nước; công tác thanh tra tài chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác pháp chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh;

  c) Trực tiếp phụ trách : Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Ngân sách;

  d) Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh; Thường trực Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Giá đất cụ thể của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công;

  đ) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Sơn và Bác Ái.

 

  2. Ông Hồ Trọng Luật - Phó Giám đốc

  a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: hoạt động quản lý giá, quản lý công sản và lĩnh vực tài chính đầu tư; hành chính quản trị của cơ quan, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, ISO, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ quan; tài chính doanh nghiệp, kinh tế tập thể;   

  b) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Giá-Công sản-Tài chính đầu tư và Văn phòng Sở;

  c) Thực hiện các nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới Doanh nghiệp tỉnh; tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập theo phân công của Giám đốc Sở;

  d) Theo dõi hoạt động Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh hải và Thuận Bắc;

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

65 người đang online
°