Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉn

Đăng ngày 05 - 05 - 2021
Lượt xem: 101
100%

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xem xét, ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

 

Chi tiết File đính kèm về dự thảo tờ trình: duthaototrinhcuasotctrinhubndtinhthammuuhdndbanhanhbuoc2.doc
Chi tiết File đính kèm về dự thảo Nghị quyết: duthaonghiquyet(l3).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh(12/12/2022 3:35 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

44 người đang online
°