Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Đăng ngày 29 - 12 - 2021
Lượt xem: 169
100%

Ngày 10/12/2021, tại Quyết định số 2074/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030).

 

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước

Với mục đích cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng gia đình, góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nội dung Kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp; Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong Kế hoạch.

Quyết định số 2074/QĐ-TTg nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch gồm:

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác xây dựng gia đình; truyền thông, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng ngừa rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình thông qua các đề án, chương trình, dự án truyền thông sáng tạo, truyền thông số, sản phẩm văn hóa nghệ thuật ca ngợi, tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình; giới thiệu mô hình mới, kinh nghiệm hay, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc; thí điểm các mô hình hỗ trợ cung cấp dịch vụ gia đình nhằm đáp ứng kịp thời những vấn đề phát sinh của đời sống; Phát huy hiệu quả, tính thiết thực, tránh bệnh hình thức, thành tích trong xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản về công tác xây dựng gia đình; xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước; Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn phát triển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hoá các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình.

Cụ thể, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và công tác gia đình; Xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược, đề án, chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; Nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới bảo đảm kế thừa, tiếp thu hài hoà các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thông và gia đình hiện đại; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm phát huy hiệu quả, đồng bộ trong hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình; trong đó ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội thuận lợi, bình đẳng.

Bốn là, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình.

Theo đó, triển khai đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, theo hướng tích hợp đa ngành, chú trọng đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; Phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về gia đình ở cơ sở; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về gia đình, kịp thời hướng dẫn, đề xuất, kiến nghị những phát sinh, bất cập cần điều chỉnh trong công tác gia đình các cấp.

Quyết định số 2074/QĐ-TTg nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; Phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án, dự án về gia đình trong giai đoạn 2021 - 2030; Chủ động bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng gia đình, đồng thời lồng ghép, tích hợp hiệu quả nguồn lực từ chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan trong giai đoạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo; Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện.

 

Tin liên quan

Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025(05/07/2022 8:36 SA)

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(05/07/2022 1:55 CH)

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì Văn Minh đô...(28/06/2022 2:37 CH)

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh...(30/05/2022 2:56 CH)

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022(28/04/2022 9:48 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025(05/07/2022 8:36 SA)

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(05/07/2022 1:55 CH)

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì Văn Minh đô...(28/06/2022 2:37 CH)

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh...(30/05/2022 2:56 CH)

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022(28/04/2022 9:48 SA)

58 người đang online
°