Thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng

Đăng ngày 30 - 12 - 2021
Lượt xem: 352
100%

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 về thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng.

 


Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng phải bảo đảm thống nhất các tiêu chí, hình thức và nội dung báo cáo trong các biểu thống kê.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, việc thực hiện thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm tổng hợp một số số liệu cơ bản nhất về số lượng, cơ cấu, chất lượng của hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; cung cấp kịp thời cho cấp uỷ, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp, làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, định hướng và các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Đồng thời, góp phần tham mưu ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách thuộc các lĩnh vực chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đáp ứng yêu cầu, nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, việc thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng phải bảo đảm thống nhất các tiêu chí, hình thức và nội dung báo cáo trong các biểu thống kê; số liệu thống kê phải được tổng hợp từ cơ sở trở lên. Đồng thời, việc tổng hợp số liệu thống kê phải bảo đảm chính xác, khoa học, đầy đủ, kịp thời theo đúng mẫu biểu quy định.

Về phạm vi thực hiện, tất cả tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chủ chốt, số lượng cấp uỷ... có trong một đảng bộ do một cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo thì cơ quan tổ chức của cấp uỷ đó lập các biểu mẫu thống kê theo quy định, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng... nêu trên chỉ thống kê một lần; chỉ một nơi thống kê và báo cáo theo biểu mẫu quy định.

Về trách nhiệm thực hiện, đối với cấp uỷ cơ sở (cấp xã), định kỳ (03 tháng/lần) đối khớp danh sách đảng viên giữa tổ chức đảng cấp dưới với tổ chức đảng cấp trên trực tiếp và đột xuất khi cần; Đáp ứng các yêu cầu theo chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về việc báo cáo các số liệu thống kê có liên quan.

Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở (cấp huyện), hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp xã và chỉ đạo cơ quan tổ chức thực hiện các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng theo quy định. Cơ quan tổ chức của cấp uỷ trước khi lập và ký duyệt biểu thống kê phải kiểm tra, so sánh, đối chiếu với số liệu kỹ trước và liên hệ với tình hình thực tế để phát hiện những chỉ tiêu tăng, giảm không hợp lý hoặc những số liệu không đồng nhất giữa các biểu ở cùng một chỉ tiêu nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực của các chỉ tiêu thống kê.

Đối với cấp ủy trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tổ chức thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng theo quy định; kịp thời tổng hợp, báo cáo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương), làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng Ngành. Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá công tác thống kê trong hệ thống tổ chức đảng nhằm rút kinh nghiệm và báo cáo Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) bằng hình thức phù hợp.

Về chế độ báo cáo, đối với báo cáo 06 tháng, số liệu được tổng hợp tính đến hết ngày 30/6 của năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW. Trong khi đó, đối với báo cáo năm, số liệu được tổng hợp hằng năm tính đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW, Biểu số 3BTCTW, Biểu số 4-BTCTW, Biểu số 5-BTCTW, các Biểu số 8-BTCTW, các Biểu số 9-BTCTW; Biểu số 10-BTCTW, Biểu số 11-BTCTW, các Biểu số 12BTCTW, Biểu số 13-BTCTW. Riêng các biểu số 6-BTCTW và 7-BTCTW, số liệu được tổng hợp sau khi có kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Về thời gian gửi báo cáo thống kê, ngay khi kết thúc thời điểm báo cáo theo quy định (ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng, ngày 31/12 đối với báo cáo năm), cấp xã báo cáo cấp huyện sau 05 ngày làm việc, ban tổ chức cấp huyện báo cáo ban tổ chức cấp tỉnh sau 10 ngày làm việc; ban tổ chức cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương sau 15 ngày làm việc. Cần lưu ý rằng, các biểu số 6-BTCTW và 7-BTCTW, ban tổ chức cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/3 hằng năm.

Tin liên quan

Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025(05/07/2022 8:36 SA)

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(05/07/2022 1:55 CH)

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì Văn Minh đô...(28/06/2022 2:37 CH)

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh...(30/05/2022 2:56 CH)

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022(28/04/2022 9:48 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Quản lý ngân sách tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2025(05/07/2022 8:36 SA)

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2025(05/07/2022 1:55 CH)

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” gắn với hoạt động “Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì Văn Minh đô...(28/06/2022 2:37 CH)

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh...(30/05/2022 2:56 CH)

ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022(28/04/2022 9:48 SA)

24 người đang online
°