Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Đăng ngày 12 - 12 - 2022
Lượt xem: 108
100%

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 276/HĐND-VP ngày 22/9/2022 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022;

Ngày 15/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Tờ trình số 199/TTr-UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và đã được Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, có ý kiến tại Báo cáo số  116/BC-HĐND ngày 30/11/2022.

Trên cơ sở nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và ý kiến thẩm tra của Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và nội dung, mức chi, mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kính đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu có ý kiến tham gia góp ý. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính chậm nhất là ngày 16/12/2022 để hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để người dân tham gia ý kiến.

Sở Tài chính đề nghị các quý cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp./.


du thao QD lay y kien gop y.doc

Tin liên quan

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân,...(14/09/2022 4:16 CH)

Tin mới nhất

Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(30/10/2023 8:13 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung(15/09/2023 8:08 SA)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(04/04/2023 4:33 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đào tạo(24/10/2022 4:19 CH)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi phí, lệ phí đối với người dân,...(14/09/2022 4:16 CH)

71 người đang online
°