ĐẢNG BỘ SỞ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
Lượt xem: 26
100%

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 15/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh; ngày 15/4/2022 Đảng bộ Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 177-KH/ĐU về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lưc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

 

Việc ban hành kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm định hướng và giúp Cấp ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo sở và từng cá nhân cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân năm 2022.

Tại kế hoạch đã đề ra các nội dung và tài liệu học tập cụ thể để Đảng viên, công chức tự nghiên cứu và tham gia học tập các lớp do Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh  nghiệp tổ chức, các buổi học tập lồng ghép trong cuộc họp chi bộ, họp phòng.

Một số hình ảnh học tập chuyển đề năm 2022

 

Theo Kế hoạch: tập thể cấp ủy và cá nhân các đảng viên thuộc Đảng bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ của tập thể, cá nhân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2022 phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan; đồng thời Cấp ủy lựa chọn và tập trung xây dựng 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến, đăng ký về Đảng ủy khối để theo dõi, giám sát ./.

Tin liên quan

Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024(24/03/2022 5:11 CH)

Thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng(30/12/2021 2:38 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây...(29/12/2021 2:37 CH)

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư trong toàn ngành Tài chính(28/12/2021 2:36 CH)

Tin mới nhất

Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2024(24/03/2022 5:11 CH)

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ(10/01/2022 2:39 CH)

Thực hiện biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng(30/12/2021 2:38 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây...(29/12/2021 2:37 CH)

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư trong toàn ngành Tài chính(28/12/2021 2:36 CH)

4 người đang online
°