Sở Tài chính Sơ kết kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
Lượt xem: 32
100%

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Tài chính Sơ kết kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

                                                                                                          

Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các buổi họp, buổi sinh hoạt của cơ quan: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ; Các kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức và người lao động, không ngừng rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính; giữ gìn phẩm chất trong sạch; đoàn kết xây dựng nội bộ vững mạnh gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Tiếp tục chỉ đạo đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan và quy chế chi tiêu nội bộ. thực hiện rà soát, bổ sung, hướng dẫn các quy định tài chính mới.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước giao và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể như sau:

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

 Số tiết kiệm trong công tác thẩm định quyết toán 6 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 01/01 đến 17/5/2022): Giá trị được thẩm tra là: 1.234.879.710.789 đồng, so với giá trị A-B đề nghị là: 1.236.491.172.125 đồng. Qua quyết toán, đã loại trừ các khoản chi phí bất hợp lý là: 1.611.461.336 đồng.

- Lĩnh vực quản lý Ngân sách:

Kết quả thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022,     trên cơ sở số liệu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 còn dư chưa sử dụng hết, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn sang năm 2022 để tiếp tục chi trả các khoản nợ Covid-19 năm 2021 chưa thanh toán theo quy định với tổng số tiền 154.924.142.089 đồng, cụ thể như sau:

+ Quỹ dự trữ tài chính: 10.000.200.000 đồng,

+ Nguồn cắt giảm tiết kiệm: 139.874.666.784 đồng,

+ Nguồn tăng thu, kết dư: 5.005.654.833 đồng,

+ Nguồn dự phòng: 43.620.472 đồng.

Tính đến tháng 5/2022, Sở Tài chính đang phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 18.812 triệu kinh phí thực hiện việc thanh toán chi phí phòng chống dịch năm 2021 theo quy định.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan:

Việc quản lý, đào tạo, sử dụng lao động đảm bảo đáp ứng theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kể cả việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm công chức đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo việc sử dụng lao động của công chức, và thực hiện đánh giá phân loại theo đúng quy định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ công chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc tại cơ quan không sử dụng thời gian lao động vào việc riêng.

Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần chú trọng triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2022:

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan. Kịp thời rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan khi có hướng dẫn của cấp trên.

 

- Thực hiện tốt công tác công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đặc biệt là quy chế, quy định của cơ quan và các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về các hoạt động tại cơ quan và thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Nhìn chung, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm duy trì theo hướng tích cực, không phát hiện trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được quan tâm thường xuyên, từ đó nhận thức của đội ngũ công chức và người lao động được nâng cao.Việc sử dụng các vật tư, thiết bị văn phòng được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm đúng mức, hợp lý./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

  Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

  Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

  Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

  Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

  Tin mới nhất

  Triển khai Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(27/06/2022 8:41 SA)

  Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát(20/06/2022 3:28 CH)

  Triển khai Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(20/06/2022 3:22 CH)

  Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài...(20/06/2022 7:46 SA)

  Một số lưu ý khi dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2023(17/06/2022 7:52 SA)

  3 người đang online
  °