Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 13 - 07 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2692-CV/TU ngày 22/6/2022 và Công văn số 2920/UBND-VXNV ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cấp ủy, Lãnh đạo Sở Tài chính tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương theo Bác; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đề ra.

 

án bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Sở xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục; đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết quả ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính chị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Các chi bộ tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 52-HD/ĐUK ngày 15/6/2022 của Đảng ủy khối và Kế hoạch số 198-KH/ĐU ngày 20/6/2022 của Đảng ủy Sở về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, thù địch đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bào vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trở thành việc làm tự giác trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và làm theo Bác gắn với kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Ban chấp hành Trung ương và nội dung Công văn số 2692-CV/TU. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, xử lý các trường hợp có biểu hiện và việc làm thiếu trách nhiệm, vi phạm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(Đính kèm Công văn số 2692-CV/TU ngày 22/6/2022 của Tỉnh ủy)


2692_congvanchidaotieptuctrienkhaiketluan01theobaocaocuabantgtwngay8_5_2022.pdf

Tin liên quan

Kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII...(26/09/2022 9:36 SA)

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Văn phòng – Sở Tài chính(13/09/2022 8:51 SA)

Triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua...(31/08/2022 3:43 CH)

Họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022(19/08/2022 3:48 CH)

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.(11/08/2022 11:55 SA)

Tin mới nhất

Kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII...(26/09/2022 9:36 SA)

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Văn phòng – Sở Tài chính(13/09/2022 8:51 SA)

Triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua...(31/08/2022 3:43 CH)

Họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022(19/08/2022 3:48 CH)

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.(11/08/2022 11:55 SA)

20 người đang online
°