Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 26 - 09 - 2022
Lượt xem: 341
100%

 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; quy định: “Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm.”  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3161/UBND-KTTH ngày 19/7/2021 về việc triển khai xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sở Tài chính đã tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Trên cơ sở Đề cương, nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Giám đốc Sở Tài chính ban hành Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 21/9/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Việc chọn tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đu thu và lựa chọn nhà thu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 21/9/2022 của Sở Tài chính)


Quyet-dinh-89-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-9-2022_.pdf

Tin liên quan

Đề nghị chào giá thẩm định máy móc thiết bị văn phòng năm 2024(27/02/2024 3:16 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trụ sở Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm...(31/01/2024 4:46 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trụ sở Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm...(31/01/2024 4:17 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ)...(31/01/2024 4:14 CH)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất thương mại dịch vụ(10/01/2024 4:06 CH)

Tin mới nhất

Đề nghị chào giá thẩm định máy móc thiết bị văn phòng năm 2024(27/02/2024 3:16 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trụ sở Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm...(31/01/2024 4:46 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trụ sở Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm...(31/01/2024 4:17 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ)...(31/01/2024 4:14 CH)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất thương mại dịch vụ(10/01/2024 4:06 CH)

30 người đang online
°