Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
Lượt xem: 60
100%

Nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019-2024; Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024; Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4302/KH-BCĐ ngày 16/10/2023 Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024.

          Theo đó, Chủ đề Đại hội năm 2024 như sau: “CÁC DÂN TỘC ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, PHÁT HUY LỢI THẾ, TIỀM NĂNG, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

          Thời gian dự kiến tổ chức đại hội hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024.

          Kinh phí thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh được bố trí trong dự toán chi NSNN năm 2024 của Ban Dân tộc phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh và nguồn huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tin liên quan

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

Tin mới nhất

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Sở Tài chính Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023(02/10/2023 7:49 SA)

24 người đang online
°