Về thảo luận dự toán năm 2024 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
Lượt xem: 105
100%

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026. Sở Tài chính đã ban hành Giấy mời số 4100/GM-STC ngày 19/10/2023, mời các huyện, thành phố tham dự thảo luận dự toán ngân sách năm 2024 và đánh giá tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện năm 2023, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Thời gian bắt đầu từ ngày 24/10/2023 đến 27/10/2023.

 

I. Về đánh giá tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện năm 2023, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian đến:

 

Tại buổi thảo luận, Lãnh đạo các Phòng Tài chính – kế hoạch đã báo cáo cụ thể tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện năm 2023, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

Từ kết quả thảo luận, đánh giá, Sở Tài chính đã đề nghị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế khẩn trương thực hiện các giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023 để đảm bảo thu ngân sách chưa đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023: Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023 hết sức nặng nề trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023, đặc biệt là thu cân đối ngân sách huyện, qua đó Sở Tài chính đề nghị như sau:

- Thường trực HĐND huyện, UBND huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo, theo dõi tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn; tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách nhà nước trong các tháng còn lại cuối năm 2023 đạt kế hoạch được giao, nhất là thu cân đối chi ngân sách nhà nước trên địa bàn để đảm bảo các công việc những tháng cuối năm 2023.

- UBND huyện chỉ đạo Chi Cục thuế rà soát các khoản thu còn lại trong những tháng cuối năm để đôn đốc thu nộp ngân sách theo quy định, đồng thời khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp đang nợ thuế để đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng.

- Phòng Tài chính  - Kế hoạch rà soát các khoản dự toán chưa phân bổ tại ngân sách và các khoản dự toán đã phân bổ cho đơn vị nhưng chưa chi, chưa thực sự cần thiết, cấp bách, báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện để điều chỉnh trước ngày 15/11/2023 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch để đảm bảo nguồn thu, giải ngân cho các công trình được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Rà soát, tính toán lại kế hoạch thu tiền sử dụng đất trong năm của huyện và kịp thời đề xuất giải pháp điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 khi nguồn thu không đạt, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Tăng cường tập trung thu tiền sử đất để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thực hiện công tác điều hành ngân sách đảm bảo linh hoạt, đúng quy định.

- Xác định việc thực hiện và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các Chương trình MTQG là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023 của địa phương; Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt được kết quả tốt nhất giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp của các chương trình MTQG theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Nâng cao trách nhiệm của người đúng đầu, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với tập thể, cá nhân phụ trách. Đồng thời khích lệ, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giải ngân.

II. Về nội dung thảo luận giao dự toán năm 2024 cho UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026, Cục thuế, Sở Tài chính đã thảo luận, tính toán và thống nhất số giao dự toán thu năm và dự toán chi năm 2024 cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực trong năm 2024.

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

115 người đang online
°