Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Đăng ngày 23 - 11 - 2023
Lượt xem: 87
100%

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017.

 

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Cụ thể:

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023:

Ước tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn là 3.570.000 triệu đồng, so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt 98,13% (3.570.000 triệu đồng/3.658.000 triệu đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 3.520.000 triệu đồng, đạt 100,92% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.520.000 triệu đồng/3.488.000 triệu đồng).

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 50.000 triệu đồng, đạt 33,33% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (50.000 triệu đồng/150.000 triệu đồng).

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023:

2.1. Ước chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023: 5.085.592 triệu đồng, đạt 102,21% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (5.085.592 triệu đồng/4.975.509 triệu đồng), trong đó: chi đầu tư thực hiện 953.466 triệu đồng đạt 97,92%% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; chi thường xuyên thực hiện 3.973.603 triệu đồng, đạt 103,74% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.973.603 triệu đồng/3.830.376 triệu đồng);

2.2. Ước chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP: 2.465.614 triệu đồng đạt 96,06% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (2.465.614 triệu đồng/2.566.821 triệu đồng).

 (Chi tiết kèm theo Báo cáo số 4782/BC-STC ngày 22/11/2023 của Sở Tài chính)


T5492-1700560054630-32543653_signed_nhutnv.sotc_21-11-2023-17-37-21(22.11.2023_08h41p22)_signed.pdf | 2023-11-22 (7).pdf | DT5492-1700560054603-26498647.xlsx

Tin liên quan

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

Tin mới nhất

Về việc tăng cường công tác quản lý tài sản trên địa bàn tỉnh(23/02/2024 8:56 SA)

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, MIỄN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (23/02/2024 4:42 CH)

Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết,...(23/02/2024 4:33 CH)

Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2024(23/02/2024 10:17 SA)

Bãi bỏ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...(23/02/2024 8:58 SA)

7 người đang online
°