tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 Kỳ báo cáo: Tháng 5/2023.

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 19
100%

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công của kỳ báo cáo tháng 5 năm 2023 như sau:

 

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công:

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 2.960 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 70 tỷ đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 2.890 tỷ đồng. (Theo số liệu thực hiện trên TABMIS).

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 4/2023: 434 tỷ đồng, đạt 14,6% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 28 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 406 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 850 tỷ đồng, đạt 28,5% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:35 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 815 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch giao.

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN)

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi: Tính đến thời điểm báo cáo, năm 2023 tỉnh Ninh Thuận không có kế hoạch vốn ứng trước.

II. Nhận xét, đánh giá:

- Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, các kết quả đạt được, so sánh với cùng kỳ năm trước: Tính đến ngày 30/4/2023, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đạt 14,4% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Kết quả giải ngân nguồn vốn Sở Tài chính thông báo cho dự án cấp tỉnh:

+ Nguồn Xổ số kiến thiết: đã giải ngân 0 tỷ đồng, đạt 0% mức vốn được thông báo (3 tỷ), đạt 0% kế hoạch vốn được giao (9 tỷ đồng);

+ Nguồn thu sử dụng đất: đã giải ngân 1,3 tỷ đồng, đạt 65% mức vốn được thông báo (2 tỷ), đạt 01% kế hoạch vốn được giao (132 tỷ đồng).

III. Giải pháp thực hiện:

Tỉnh Ninh Thuận luôn chủ động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

- Thường xuyên làm việc với các Ban QLDA chuyên ngành, các Chủ đầu tư được giao vốn để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

- Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các Ban QLDA chuyên ngành, các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thành các thủ tục thanh toán vốn theo quy định để đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023 đạt kế hoạch đề ra.

- Kịp thời thông báo số vốn được giải ngân đối với nguồn thu sử dụng đất và nguồn xổ số kiến thiết.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để phấn đấu tỷ lệ giải ngân cao trong năm 2023.

- Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân.

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

41 người đang online
°