Triển khai Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021//NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Đăng ngày 21 - 06 - 2023
Lượt xem: 143
100%

Tại văn bản số 2283/VPUB-KTTH ngày 06/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các Sở, ban ngành và các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 114/2021//NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Do đó, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy định tại Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục, đề xuất thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

 

Đối với nội dung đề nghị triển khai công tác vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương lưu ý các nội dung sau:

 

- Về thẩm quyền điều chỉnh dẫn tới thay đổi các nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 5a và 5b Điều 14 của Nghị định này (Nghị định 114/2021//NĐ-CP), được sửa đổi bổ sung tại khoản 4, khoản 5 Điều 19 cụ thể như sau:

“4. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Trường hợp điều chỉnh dẫn tới thay đổi các nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 5a và 5b Điều 14 của Nghị định này.

5. Trường hợp chương trình, dự án có điều chỉnh tổng mức đầu tư do thay đổi tỷ giá; giảm vốn ODA, vốn vay ưu đãi không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính và không dẫn đến thay đổi các nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 18 của Nghị định này, cơ quan chủ quản không phải thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Đề xuất dự án và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.”

- Về thẩm quyền phê duyệt Văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện được bổ sung tại khoản 3 Điều 23 như sau:

16. Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 23 như sau:

2. Người đứng đầu cơ quan chủ quản:

“c) Phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện.”

17. Bổ sung khoản 3 Điều 23 như sau:

“3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện.”

- Về điều khoản chuyển tiếp: được quy định tại khoản 2 Điều 3 Phụ lục II Mẫu đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. 

Tin liên quan

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

Tin mới nhất

Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.(23/11/2023 8:42 SA)

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2024(31/10/2023 2:26 CH)

Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Chủ đề: “Ninh Thuận - Miền đất hội...(30/10/2023 8:19 SA)

Hội nghị tập huấn Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính(09/10/2023 4:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực...(06/10/2023 4:38 CH)

27 người đang online
°