Sở Tài chính tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
Lượt xem: 69
100%

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, vào lúc 14h00 giờ ngày 31/8/2023, Sở Tài chính đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 như sau:

 

Đồng chí Giám đốc Sở đánh giá công việc đã thực hiện như sau:

Trong tháng 8/2023, các Phòng chuyên môn thuộc Sở cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, không có văn bản trễ hạn, cụ thể như sau: tham mưu quyết toán kinh phí diễn tập phòng thủ cấp tỉnh; Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2023; xây dựng Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2024 - 2026 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai các bước bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá và triển khai Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu thực hiện bước lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; triển khai tổ chức họp giao ban với phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố công tác 6 tháng đầu năm 2023; tổ chức Hội thao ngành tài chính;....

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ của Giám đốc Sở giao tại Thông báo số 2969/TB-STC ngày 07/8/2023, cụ thể:

Tham mưu văn bản triển khai các Nghị quyết được giao sau khi có Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023 còn chậm; chưa hoàn thành việc ban hành Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 đối với Báo Ninh Thuận; tham mưu dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh còn chậm; Kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh kéo dài; tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty Minh Hoàng Anh còn chậm; tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng quản lý ngân sách chậm theo tiến độ kế hoạch đề ra;.... Việc chỉ đạo, lãnh đạo, tham mưu, xử lý còn chậm trễ nêu trên cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở có liên quan, lãnh đạo các phòng và từng chuyên viên trực tiếp tham mưu.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023:

Phòng Quản lý ngân sách: Khẩn trương hoàn thành xong xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 đối với Báo Ninh Thuận; Khẩn trương tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh năm 2022 theo đúng thời gian quy định để phục vụ cho đoàn làm việc của Kiểm toán nhà nước; Khẩn trương rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung các khoản kinh phí năm 2023 đối với các đơn vị, địa phương để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp Nghị quyết chuyên đề (dự kiến cuối tháng 9/2023); hoàn thành đúng thời gian của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo; Rà soát, tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 gửi Bộ Tài chính theo quy định; Tham mưu, tổng hợp, điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp của 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia để báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định; Tổng hợp Kế hoạch nâng lần mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập 2023; rà soát, có văn bản báo cáo UBND tỉnh có bao nhiêu đơn vị đã gửi Kế hoạch tự chủ, bao nhiêu đơn vị chưa gửi phương án tự chủ, đề nghị UBND tỉnh xác định trách nhiệm đối với những đơn vị chưa gửi Kế hoạch tự chủ và gửi Sở Nội vụ để theo dõi

 

Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính đầu tư: Tiếp tục triển khai bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch; Đối với việc mua sắm tài sản tập trung năm 2023: Tiếp tục tham mưu triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; Đối với cơ sở dữ liệu giá: Rà soát, theo dõi và đôn đốc tình hình nhập liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan (Theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh); Khẩn trương rà soát lại hợp đồng đã ký với các đơn vị tư vấn đối với các cơ sở nhà đất trao đổi, làm việc với đơn vị tư vấn về thời gian thực hiện cụ thể, trường hợp đơn vị tư vấn không thực hiện đúng tiến độ thì tiến hành thanh lý, chấm dứt hợp đồng để thuê đơn vị tư vấn mới; Khẩn trương tham mưu dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh; Thực hiện nhiệm vụ giám định viên tư pháp theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo trước khi ban hành văn bản giám định; Tiếp tục rà soát, tham mưu việc quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án BT, thẩm định giá đất cụ thể các dự án BT đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Thanh tra Sở: Hoàn thành Kết luận thanh tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh; Kết thúc thanh tra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Tiếp tục triển khai công tác thanh tra năm 2023 theo kế hoạch; theo dõi, kiểm tra thực hiện các kết luận sau thanh tra; Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 11/9/2023; Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 5 năm (giai đoạn 2019-2023); Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân theo định kỳ.

 Văn phòng Sở: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để tham mưu tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng quản lý ngân sách; Tiếp tục theo dõi tiến độ chuyển đổi Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành Công ty cổ phần theo tiến độ kế hoạch của UBND tỉnh; Rà soát Đề án vị trí việc làm của Sở Tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 để sớm trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt; Tiếp tục theo dõi, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ của 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn và Tân Tiến; Tổng hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tổ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan, triển khai việc kiểm tra giờ giấc làm việc công chức cơ quan; Tiếp tục theo dõi, tổng hợp viết tin bài của cơ quan hàng tháng; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến giao diện Trang thông tin điện tử của Sở để đảm bảo tiện ích, phù hợp về hình thức và nội dung.

 

 

Tin liên quan

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

Tin mới nhất

Bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính toán...(24/11/2023 5:04 CH)

Triển khai nội dung Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính(23/11/2023 2:07 CH)

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội...(23/11/2023 2:12 CH)

Công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương năm 2023(23/11/2023 2:10 CH)

Về tổ chức thi trình bày Đề án chức danh Trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh...(22/11/2023 3:10 CH)

77 người đang online
°