Lịch tiếp dân

Đăng ngày 29 - 09 - 2020
Lượt xem:
100%

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH NAM ĐỊNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 198 /TB-UBND                               Nam Định, ngày 30  tháng  12  năm 2015

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2016

 

   Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tĩnh như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1      

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh năm 2016 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu)./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;    

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                          

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                   

- UBND các huyện, TX, TP ;                                                                                      

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Cổng TTĐT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TD.                                       

 

Ý kiến bạn đọc

    Tin liên quan

    Tin mới nhất

    124 người đang online
    °